בתרגום שורה גורדון (перевел Шура Гордон)

תוארל ופייע ייניע - תומל הצור
לקנב תורפומה תועובש
תובדנ תצבקמה הביש
לקשה ירחא הטונ החגשהו

םתוורעב םיגצומה ןילותבו
תכלשומ שרוד ןיאב תומלש
םלווע םיללהמ םילוונמ
תכשומ ןוטלש ינסר תונוא ןיאו

םישפיט תלחנ ןה - הרשוי ,תונגוה
תכנחמו הצרמ תושפיטהו
םיקיזאב לובכ ןורשיכה
תתרשמ העורה הבוט הדימ

תואור ייניעש המ ,ליעגמ לכה
בוזעל יל השק ךתוא לבא


שורה גורדון Шура Гордон
http://stage.co.il/Stories/537254400