בתרגום זיוה שמיר (перевел Зива Шамир)

הו, מות בוא, נלאו עיני מראות:
איש מעלה לבוש ?לויי אגיון!
ריק ופוחז עטוי במחלצות!
איכה י(7ן כבוד לאיש קלון!
איכה ו3פלןר לזנות תמת בתולים!
איכה ל^נם ידע השלטון.
ומוט מושלים יחיה לחתולים!
איכה תרדה שךךה באמנות!
איכה סכל ישים עצמו מבין!
א9ת פשוטה תוצג ?פשטנות.
והשבוי ישפט את חלזצין!
הו, בואה מות, מה חיי אנוש!
אך אם אמות, חו את רעי אטש]


 זיוה שמיר Зива Шамир
http://www.zivashamir.com/shakespeare/sonnets.pdf