בתרגום איגור וזמנסקי (перевел Игорь Вазманский)

,טלקמ אוה תוומה ,שתומ ינא
,ןרפת תומל ופוס דובכה יכ
,טלבומ רטש לע ספואמ ספאו
,ןרדה תואירק לבקמ רקשו
,ןידכ אלש לומגב השוב ןיאו
,קושב ריחמ גת שי תומימתלו
,ןיטב תומתכומ קדצה ינפו
,קוחש רירשל ענכנ קזח בלו
,תוכמס לומ תספור הארשהו
,המכוח דעוס שפיט אפור ומכו
.תונטשפ ןאכ םיארוק תמאלו
.המרמה אלכב - בלה בוטו


.יתוא התפמ אוה ,טלקמ אוה תוומה
.יתבוהא ךתוא שוטנא ךיא קר


איגור וזמנסקי Игорь Вазманский
http://stage.co.il/Stories/537330812